Bạn làm việc trong ngành bưu chính viên thông? Bạn muốn giỏi tiếng Anh để phát triển nghề nghiệp của mình? http://aroma.vn/doan-hoi-thoai-tieng-anh-giao-tiep-thong-dung-tai-buu-dien/

Đoạn hội thoại tiếng anh giao tiếp thông dụng tại bưu điện - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Bạn làm việc trong ngành bưu chính viên thông? Bạn muốn giỏi tiếng Anh để phát triển nghề nghiệp của mình? Vậy thì bài học đoạn hội…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm