Một nghiên cứu đã cho thấy những ứng viên có kinh nghiệm quốc tế sẽ tìm được việc làm nhanh hơn những người không có http://aroma.vn/tieng-anh-danh-cho-nguoi-di-lam-giup-thang-tien-cong-viec-nhanh-chong/

Tiếng anh dành cho người đi làm giúp thăng tiến công việc nhanh chóng - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Một nghiên cứu đã cho thấy những ứng viên có kinh nghiệm quốc tế sẽ tìm được việc làm nhanh hơn những người không có. Kinh nghiệm…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm