Trong video phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh có phụ đề phần 1, http://aroma.vn/video-phong-van-xin-viec-bang-tieng-anh-co-phu-de-phan-2/

Video phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh có phụ đề phần2 - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Trong video phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh có phụ đề phần 1, Aroma đã giới thiệu với các bạn một số chủ đề sẽ bắt gặp trong…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm