Với mức lương “ khủng” được tính bằng đô – la http://aroma.vn/danh-sach-cac-cau-hoi-phong-van-tieng-anh-chuyen-nganh-hang-hai-hot-nhat/

Danh sách các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh chuyên ngành hàng hải " hot" nhất

Với mức lương " khủng" được tính bằng đô - la có lẽ là động lực của rất nhiều người để được làm việc trong chuyên ngành hàng…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm