Để viết về sở thích vẽ trang bằng tiếng Anh mạch lạc, rõ ràng, http://aroma.vn/viet-ve-so-thich-ve-trang-bang-tieng-anh/

Viết về sở thích vẽ trang bằng tiếng Anh - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Để viết về sở thích vẽ trang bằng tiếng Anh mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu, hãy chia nhỏ các ý của bạn trong từng đoạn văn theo mô hình…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm