Để giúp các kỹ sư và công nhân viên ngành xây dựng học tiếng anh theo một cách hệ thống, http://tienganhnhanh.com/kho-tu-dien-chuyen-nganh-xay-dung-phan-3.html

Kho từ điển chuyên ngành xây dựng (phần 3)

Để giúp các kỹ sư và công nhân viên ngành xây dựng học tiếng anh theo một cách hệ thống, aroma xin tiếp tục gửi đến các độc giả phần…

via Tiếng Anh Nhanh