Để tiếp tục với phần hội thoại tiếng anh giao tiếp hàng ngày tuần trước, http://aroma.vn/hoi-thoai-tieng-anh-giao-tiep-voi-chu-de-ve-chuyen-mon/

Hội thoại tiếng Anh giao tiếp với chủ đề hỏi về chuyên môn - AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Để tiếp tục với phần hội thoại tiếng anh giao tiếp hàng ngày tuần trước, chúng tôi tiếp tục cung cấp tới các bạn một tình huống…

via AROMA Tiếng Anh Cho Người Đi Làm