Lắp đặt thiết bị gọi khách hàng cho cafe Giảng Yên Phụ

http://www.quickbell.vn/lap-dat-thiet-bi-goi-khach-hang-cho-cafe-giang-yen-phu.html

Lắp đặt thiết bị gọi khách hàng cho cafe Giảng Yên Phụ

Quán cafe Giảng Yên Phụ đã sử dụng thiết bị gọi khách hàng đầu tiên tại khu phố yên phụ

via Quickbell